NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Program STOP SMOG


Program STOP SMOG

21 stycznia 2020 r w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przedstawiciele gminy Pszczyna, Artur Krawczyk - skarbnik gminy oraz Adam Kuś - Kierownik Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich, uczestniczyli w spotkaniu grupy roboczej ds. ubóstwa energetycznego programu STOP SMOG.

Spotkanie dotyczyło między innymi zmian w programie STOP SMOG na podstawie doświadczeń gmin: Skawina, Pszczyna, Sucha Beskidzka, Niepołomice, Tuchów i Gliwice. Gminy zaprezentowały przemyślenia, doświadczenia, wyboru grupy docelowej mieszkańców ubogich energetycznie oraz propozycji zmian w programie STOP SMOG. Przedstawiono metodologie, podejścia i wstępne sugestie dot. opracowania propozycji kryteriów dochodowych dla gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Dodatkowo zaprezentowano modelowanie mechanizmów pomocy w oparciu o Zintegrowany System Polityk i Programów Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) oraz określono sposoby i metody pomocy w okresie przejściowym do momentu wdrożenia systemu ZONE.

Gmina Pszczyna pozyskała dofinansowanie w ramach realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych na podstawie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów. Jest to program pomocowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym, których nie stać na poniesienie kosztów związanych z termomodernizacją czy wymiany źródła ciepła.

21 października 2019 roku zostało podpisane porozumienie dotyczące dofinansowania w ramach programu STOP SMOG pomiędzy gminą Pszczyna reprezentowaną przez burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola, a Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigą Emilewicz. Należy podkreślić, że do tej pory ministerstwo podpisało tylko trzy porozumienia w skali kraju (wcześniej z gminami Skawina i Sucha Beskidzka). Gmina Pszczyna jako pierwsza w województwie Śląskim będzie uczestniczyć w programie STOP SMOG.

Ministerstwo przeznaczy dotację w wysokości ponad 10 mln zł przy 5 mln wkładzie gminy. Obecnie gmina stara się o pozyskanie dodatkowych 20% wkładu własnego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Szacuje się, że Program obejmie ponad 200 gospodarstw domowych.

Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu na wybór operatora programu.