NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

W urzędzie pracuje Miejski Konserwator Zabytków


W urzędzie pracuje Miejski Konserwator Zabytków

Od nowego roku w Urzędzie Miejskim w Pszczynie pracuje Miejski Konserwator Zabytków.

- Po długich staraniach podpisaliśmy porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków. Stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków, po akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, obejmuje Pani Beata Sarnecka-Uziałko, pracownik Urzędu Miejskiego w Pszczynie - informuje burmistrz Dariusz Skrobol.

Pani Beata Sarnecka-Uziałko ukończyła studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na kierunku architektura i urbanistyka, a także studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki.

Miejski Konserwator Zabytków urzęduje w Wydziale Urbanistyki i Architektury w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Zakres działań Miejskiego Konserwatora Zabytków obejmuje:

 • udzielanie informacji na temat obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna;
 • prowadzenie spraw dotyczących Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami;
 • prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony zabytków;
 • prowadzenie spraw dotyczących udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku;
 • przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich w odniesieniu do obiektów objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
 • uzgadnianie i opiniowanie w procedurach prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w odniesieniu do obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.

Zakres działań Miejskiego Konserwatora Zabytków nie obejmuje:

 • obiektów wpisanych do rejestru zabytków;
 • układów zieleni zabytkowej;
 • stanowisk archeologicznych;
 • obiektów techniki;
 • obiektów i obszarów stanowiących wyłączną własność Gminy, a także współwłasność Gminy, jeśli jej udział jest większy niż 1/2.