NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Budżet Gminy Pszczyna uchwalony


Budżet Gminy Pszczyna uchwalony

W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej uchwalono budżet Gminy Pszczyna na 2020 rok. W przyszłym roku wydatki wyniosą ponad 307 mln zł. Za przyjęciem uchwalały głosowało 22 radnych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podziękował wszystkim za prace nad przygotowaniem i przegłosowaniem budżetu. Podkreślił, że wydatki pozwalają na zrównoważony rozwój. Odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców, co wielokrotnie było przedmiotem dyskusji z radnymi. Priorytetem będą działania związane z walką o czyste powietrze oraz rozbudowa infrastruktury drogowej, a także oświatowej, sportowej i kulturalne. Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych zamyka się kwotę ponad 40 mln. Zł.

 

Plan na rok 2020

Rolnictwo i łowiectwo 992.770,00
Transport i łączność 25.213.690,00
Gospodarka mieszkaniowa 10.170.611,00
Administracja publiczna 18.163.077,50
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.630.026,00
Obsługa długu publicznego 1.407.451,00
Oświata i wychowanie 104.160.308,00
Ochrona zdrowia 1.841.011,00
Pomoc społeczna 6.344.082,00
Edukacyjna opieka wychowawcza 4.515.772,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 24.412.431,50
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.098.373,00
Kultura fizyczna 12.635.730,00

 

Zbiorcze zestawienie zadań inwestycyjnych do budżetu na rok 2020

- Przebudowa centrum targowo-halowego Koszary Ułańskie w Pszczynie 578 270,00
- Współfinansowanie zadań z Powiatowym Zarządem Dróg - Budowa chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich oraz wykonanie projektu chodnika wraz z oświetleniem - ZO Stara Wieś 9 400,00
- Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Polna w Studzionce 30 000,00
- Projekt budowy drogi transportu rolnego - ul. Sokola w Wiśle Małej 20 000,00
- Projekt rozbudowy ul. Jagiełły w Pszczynie w celu budowy chodników 70 000,00
- Projekt budowy chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w Ćwiklicach 40 000,00
- Rozbudowa ul. Piaskowej w Pszczynie 1 200 000,00
- Przebudowa ul. Lercha w Pszczynie 200 000,00
- Przebudowa ul. A. Krzywoń w Rudołtowicach 90 000,00
- Rozbudowa ul. Zagajniki w Jankowicach i Studzienicach 1 729 763,00
- Rozbudowa ul. Pionierów w Pszczynie 975 112,00
- Przebudowa ul. Krasińskiego w Pszczynie 150 000,00
- Przebudowa ul. Morelowej i ul. Brzoskwiniowej w Pszczynie 300 000,00
- Projekt przebudowy ul. Skłodowskiej - Curie w Pszczynie w celu budowy chodników i zmiany organizacji ruchu 40 000,00
- Projekt budowy ul. Lipowej w Wiśle Wielkiej 60 000,00
- Projekt rozbudowy ul. Rzepakowej w Pszczynie 84 000,00
- Bezpieczne Siedlice - przebudowa ul. Jagiełły w Pszczynie - PBO 96 479,00
- Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą - budowa ścieżek rowerowych 13 227 849,00
- Parking dla wszystkich - PBO 119 682,00
- Budowa obiektu Ośrodka Kultury wraz z pomieszczeniami OSP Poręba 73 000,00
- Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych gminy Pszczyna 150 000,00
- Wykonanie nawierzchni na alejach cmentarza komunalnego oraz zagospodarowanie terenu - PBO 8 000,00
- Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pszczyna 300 000,00
- Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu (w tym PBO -13.500 zł) 38 500,00
- Modernizacja pomieszczenia basenu w SP12 w Studzionce - wykonanie stacji uzdatniania wody i wentylacji mechanicznej 250 000,00
- Projekt i rozbudowa SP2 w Pszczynie 1 200 000,00
- Budowa sali gimnastycznej przy SP11 w Porębie 1 700 000,00
- Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO 24 976,00
- Nowe boisko i bezpieczne ogrodzenie przy Szkole Podstawowej w Studzionce - PBO 99 998,00
- Zielone płuca poligonu - strefa świeżego powietrza - PBO 100 000,00
- Piękna szkoła w Jankowicach - PBO 80 000,00
- Aktywnie i rodzinnie - PBO 63 294,00
- Modernizacja i budowa placu zabaw w ZSP w Piasku - PBO 128 782,00
- Dokończenie budowy ogrodzenia terenu SP12 - RS Studzionka 5 500,00
- Wykonanie projektu budowy przedszkola w Studzienicach 120 000,00
- Wykonanie projektu budowy przedszkola w Czarkowie 120 000,00
- Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 4 w Pszczynie - PBO 69 248,00
- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla szpitala 100 000,00
- Dofinansowanie budowy Domu Ojca Pio w Pszczynie - PBO 125 000,00
- Zagospodarowanie terenów zielonych POR-T w Pszczynie - PBO 83 689,00
- Realizacja II etapu programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Pszczyna 1 163 548,00
- Realizacja programu STOP SMOG w gminie Pszczyna 3 907 356,50
- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację Parku Zwierzyniec 1 720 022,00
- Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Pszczyna 200 000,00
- Poprawa infrastruktury przy SP13 w Wiśle Małej - PBO 50 000,00
- Projekt i oświetlenie ul. Sybiraków i poprawa oświetlenia przy ul.Bieruńskiej w Pszczynie - PBO 61 394,00
- Wykonanie projektu oświetlenia przy ul. Ogrodowej w Czarkowie - RS Czarków 4 620,00
- Rozbudowa oświetlenia w Piasku - RS Piasek 12 000,00
- Budowa oświetlenia przy ul. Stenclówka w Studzionce - RS Studzionka 6 000,00
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego dla zadania pn. budowa sali widowiskowej PCKulu z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych 761 250,00
- Przebudowa stadionu im. Jana Larysza w Pszczynie 4 450 000,00
- Rozbudowa budynku zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku w Łące 650 000,00
- Budowa placu zabaw w porcie w Wiśle Wielkiej -PBO 23 000,00
- Wymiana nawierzchni wokół "Serca wsi" w Łące 210 000,00
- Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie 3 325 000,00
- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Pszczynie - ZO Piastów 16 020,00

Razem: 40 518 996,50