NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Przypominamy o obowiązkowej akcji deratyzacji


Przypominamy o obowiązkowej akcji deratyzacji

W odpowiedzi na interwencje mieszkańców dotyczące pojawienia się gryzoni na terenie miasta, Burmistrz Pszczyny przypomina o obowiązkowej akcji deratyzacji w miesiącu wrześniu lub październiku określonej w Uchwale NR XXXII/363/17 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 23 marca 2017r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;

zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.”

Niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.

Trutki winny zostać wykładane sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej, ciepłowniczej itp.

W okresie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

W celu zwiększenia skuteczności deratyzacji wskazanym jest, aby preparaty biobójcze wykładane były każdorazowo w innych miejscach. Zalecane jest także częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu podawania.

Proszę wszystkich Zarządców terenów i obiektów o przekazanie apelu do mieszkańców o dbałość i porządek w rejonach śmietników, ich odpowiednie zabezpieczenie, niepozostawianie odpadków i resztek jedzenia, które przyczyniają się do wzrostu populacji gryzoni.