NASI KANDYDACI DO RADY MIEJSKIEJ

Platforma edukacyjna NUADU także w Pszczynie


Platforma edukacyjna NUADU także w Pszczynie

W piątek 10 maja 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Pszczynie odbyło się spotkanie dotyczące możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój nowych technologi w oświacie.

W zebraniu uczestniczył burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok, naczelnik wydziału oświaty Urzędu Miejskiego Sławomir Kowalski, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Michał Gramatyka, przedstawiciele firmy NUADU oraz dyrektorzy placówek oświatowych gminy Pszczyna.

Platforma edukacyjna firmy NUADU wspiera proces edukacji oraz weryfikacji i obiektywnej oceny efektów nauki. Celem wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych jest poprawa jakości edukacji poprzez wykorzystanie technologii, zapewnienie obiektywizmu, dostępności oraz indywidualnego podejścia do ucznia. System umożliwia m.in. zlecanie zestawów zadań i kartkówek z gotowej bazy zadań, zgodnej z obowiązującą podstawą programową, zbieranie danych o postępach uczniów oraz szybką analizę zarówno ich mocnych stron jak i braków w wiedzy.

Gmina Pszczyna planuje pozyskanie środków na finansowanie wdrożenia platformy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 . OŚ PRIORYTETOWA XI Wzmocnienie Potencjału edukacyjnego, poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs (Obszary Strategicznej Interwencji - Obszary wiejskie).

Na ten cel istniej możliwość pozyskania do 100% środków.